ការយល់ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន

ទំព័រដើម>ធនធាន>ការយល់ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន

គម្រោងអេឡិចត្រូនិចដំបូងបង្អស់របស់ហ្វាតតុន

ពេលវេលា: 2012-03-01

នៅខែឧសភាឆ្នាំ ២០១២ ក្រុមហ៊ុន FETON បានចាប់ផ្តើមគំរោងទីប្រឹក្សាទី ១ ដែលបានផ្តល់ការវិភាគសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតស៊ីអឹមអេចស៊ីអេសអេហ្វអឹមអេចកំពូលនៅប្រទេសចិននិងជាផលិតផលដែលលក់ដាច់ជាងគេ។


Many people may thought that the most imporatnt thing in the whole process of selling LED products is making perfect products, finding correct clients and try to pursading them or their corporations to buy LED products.


But why clients need to buy your products? What is the value can you bring to him? Few peolpe ever thought like that.


Actually the correct process should be reversed.បន្ទាប់មកយើងនឹងណែនាំខ្លីៗដើម្បីជួយអ្នកឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីគំនិតនៃការបង្ហាញពណ៌។


Clear the advantages in the field of LED


For enterprises, positioning should be the first. Only when an enterprise knows the advantages and disadvantages can it find the direction of the market.


The concept of positioning is to clarify the secific needs of some clients in the markey, and to meet this part of the demand in a different way from competitors.


That means, enterprises need to answer the following four questions:


* Who am I?

* Who are the clients?

* What are their demands?

* Who are the competitors?


Find the correct clients


Due to the limitation of enterprise resources, we can never satisfy all clients, so we have to find the most suitable clients and meet their needs.

That means, enterprises need to answer the following four questions:

* What are the attributes of the clients?

* What are the characteristics of clients' behavior?

* What are the motivations and preferences behind the behavior?

បន្ទាប់មកយើងនឹងណែនាំខ្លីៗដើម្បីជួយអ្នកឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីគំនិតនៃការបង្ហាញពណ៌។


Identify their demands


After receiving the inquiry, the sales will always give the quotation as soon as possible. But in fact, what clients need more is professional advice and solutions.

Demand is often hidden behind expectations. We can only achieve a win-win situation from a professional perspective to help clients discover the real demands.


Match the products


The last step in sales is providing clients with products based on the most cost-effective solution.

Turning ideas into specific products and actual benefits is our value to both manufacturers and customers.