ការយល់ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន

ទំព័រដើម>ធនធាន>ការយល់ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន

សាខា FETON ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅទីក្រុងសិនជិន

ពេលវេលា: 2019-12-16

ដើម្បីប្រមូលនូវទេពកោសល្យបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មបរទេស, FETON បានបើកការិយាល័យនៅទីក្រុងសិនជិន។


តាមរយៈបង្អួចនេះហ្វតតុនបានធ្វើសកម្មភាពចែករំលែកចំណេះដឹងមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់។


នៅពេលអនាគតនឹងមានដៃគូជាច្រើនទៀតចូលរួមជាមួយយើងក្នុងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។